Végfelhasználói licencszerződés
End User License Agreement

Végfelhasználói licencszerződés

A licencre vonatkozó releváns szerződési feltételek egy példányát megtalálája a termékhez mellékelt dokumentáció és egyéb információk között, vagy vegye fel a kapcsolatot a Ricoh-val, és kérjen egy példányt a licencszerződési feltételekből.

A weboldalunkon megtalálható letöltések  ("a szoftver") a Ricoh termékeinek támogatására szolgálnak. A szoftver a Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”) vagy egy olyan harmadik fél tulajdona, amely felhatalmazta a Ricoh-t a szoftver licencének átruházására.

Ön, a végfelhasználó köteles a szoftvert a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően használni. Azáltal, hogy a szoftvert letölti egy számítógépre, Ön elfogadja a jelen kötelező érvényű feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a jelen Szerződés feltételeit, nem töltheti be a szoftvert egyetlen számítógépre sem.

A licenc érvényessége

A szoftvert azzal a Ricoh-berendezéssel használhatja, amelyhez a szoftver készült. A szoftvert bármely olyan számítógépen használhatja, amely lehetővé teszi az elektronikus hozzáférést a készülékhez. Ön nem jogosult a szoftvert bérbe vagy lízingbe adni, értékesíteni, más módon terjeszteni, illetve a jelen licencszerződés szerinti jogait harmadik fél részére átruházni. 

Elfogadás
A szoftver letöltésével Ön elfogadta a jelen Szerződésben foglalt feltételeket.

Időtartam
A jelen licencszerződés annak megszüntetéséig marad érvényben. A Ricoh a licencszerződést azonnal felmondja, ha Ön a jelen Szerződés feltételeit megszegi. A Szerződés felmondásakor Ön köteles indokolatlan késedelem nélkül megsemmisíteni a szoftver és a dokumentáció összes példányát.

A szoftver tulajdonjoga
A jelen Szerződés kifejezett feltétele, hogy a Szoftver tulajdonjoga mindenkor a Ricoh vagy azon harmadik fél eladó tulajdonában marad, amely a Ricoh-t feljogosította a szoftver licencének átruházására.

Másolás
A szoftver és annak dokumentációja szerzői jogi védelem alatt áll. Ön nem készíthet másolatot, és nem engedélyezheti másoknak sem, hogy a szoftverről másolatot készítsenek, kivéve a működtetés biztonságához szükséges másolatokat. Ebből a célból legfeljebb három másolat készíthető. Minden ilyen másolatra kiterjednek a jelen Szerződés feltételei. A szoftver, illetve a hozzá tartozó dokumentáció sem részben, sem egészében nem módosítható, nem adaptálható, nem vonható össze, nem fordítható le, nem fejthetõ vissza, forráskódja nem állítható elõ, nem bontható szét, és nem szolgálhat alapul más, derivatív termékek létrehozásához. Ön a szoftver, illetve a dokumentáció szerzői jogainak megsértéséért, jogosulatlan továbbításáért, sokszorosításáért vagy felhasználásáért jogilag felelősségre vonható. Ha a kompatibilitás biztosítása érdekében a szoftver visszafejtésére vagy forráskódjának előállítására van szükség, kérjük, forduljon a Ricoh vállalathoz.

Jótállás
A Ricoh nem vállal jótállást a szoftver, illetve annak dokumentációja vonatkozásában. Minden fájlt, illesztőprogramot és egyéb anyagot a jelenlegi állapotában biztosít.

Felelősség kizárása
A Ricoh a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig elhárít mindennemű kifejezett vagy kellékszavatossági jótállást, beleértve, korlátozás nélkül az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó kellékszavatosságot.

Felelősség
A Ricoh nem vállal felelősséget a szoftverben, illetve annak dokumentációjában található hibákért, illetve az ilyen hibákból eredő elmaradt haszonért, adatvesztésért, kompatibilitási problémákért, vírusfertőzésekért, elvesztett esélyért, következményi vagy véletlen károkért. A Ricoh a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget a szoftver használatából vagy használhatatlanságából eredő károkért.

Terjesztés tilalma
Ön nem jogosult értékesíteni, átadni vagy más módon hozzáférhetővé tenni a szoftvert olyan cég(ek)nek, társaság(ok)nak és/vagy személy(ek)nek, akik a közönséges, nukleáris, vegyi, biológiai fegyverek és/vagy rakétatechnológia kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és használatában vesznek részt.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen Szerződés bármely része vagy rendelkezése végrehajthatatlannak vagy az adott ország alkalmazandó jogával ellentétesnek minősül, ez nem érinti a többi rész vagy rendelkezés érvényességét.

Alkalmazandó jog
A jelen Szerződésre Anglia jogszabályai irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni.

Eljáró bíróság
A jelen Szerződésben kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitában az illetékes angliai bíróság jogosult kizárólag eljárni.